Deklaracja Dostępności         telrfon 84 6313434           telrfon spzlojec@op.pl      
Stona główna Logowanie
Chmurki
Chmurki
Baner tytuł
Ozdoba1
Słońce
Napis
Dziecko 1
Dziecko 2
Lupa   Przycisk 1 Przycisk 2 Przycisk 3 Przycisk 4

 
 

00013657


 
Maj 2020
21
Czwartek
PROCEDURA COVID-19 w związku z prowadzeniem zajęć w kl. I-III
Aktualności
Ikona  Ikona

 

Zał. Nr 2 do ZarządzeniaDyrektora
Nr 17/2019/2020 z 18.05.2020r.

PROCEDURACOVID-19


dla Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

obowiązująca od dnia 25 maja 2020r. do odwołania
w związku z prowadzeniem zajęć w kl. I-III

 

Postanowienia ogólne

Zajęcia ,za zgodą rodziców, wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-IIIszkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraznauczyciele pozostałych zajęć zgodnie z przydziałem na rok szkolny 2019/2020.

Zajęciabędą odbywać się w godzinach ustalonych na bieżący rok w szkolnym rozkładziezajęć, tj. od godziny 8,15 od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.

Pobytucznia na terenie szkoły oraz zajęcia lekcyjne będą odbywać się zgodnie zwytycznymi ustalonymi przez MZ,GIS oraz MEN, a także ustaleniami dokonanymipomiędzy organem prowadzącym szkołę, a dyrektorem szkoły.

?        Rodzice mają obowiązek przyprowadzania dzieci doszkoły i odbierania ich po zajęciach.

?        Podczas drogi do szkoły i do domu uczniowiezabezpieczeni są maseczkami.

?        Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby wniej niezatrudnione.

 

Higiena,czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.     Przy wejściu głównym umieszone są  numery telefonów do właściwej stacjisanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznychoraz organów, z  którymi należy siękontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

2.     Wszystkie osoby wchodzące doszkoły przed wejściem do budynku są zobowiązane do dezynfekcji rąk.

3.     Pracownicy obsługi mają obowiązekdopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lubzakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczałyobowiązujących stref przebywania.

4.     Należy regularnie myć ręcewodą z mydłem, a nauczyciele powinni dopilnować, aby robili to uczniowie,szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ześwieżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

5.     Należy bezwzględniecodziennie utrzymywać w czystości sale zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji poddawać powierzchnie dotykowe ? poręcze,klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniachspożywania posiłków, klawiatury, włączniki (oklejone taśmą).

6.     Przeprowadzając dezynfekcję,należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniuśrodka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego dowywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie niebyli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7.     W pomieszczeniachsanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego myciarąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk ? instrukcje.

Organizacja zajęćw kl. I-III:

1.     Uczniowie przebywają wjednej sali pod opieką nauczyciela ( 4m2 na 1 osobę).

2.     Z sali, w której przebywagrupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć,uprać lub dezynfekować ( dywaniki, itp. ). Przybory do ćwiczeń (piłki,skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścićlub dezynfekować.

3.     W sali odległości pomiędzystanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń ? 1 ławka szkolna).

4.     Uczeń posiada własne przyboryi podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnymucznia, w tornistrze lub we własnym pojemniku. Uczniowie nie powinni wymieniaćsię przyborami szkolnymi między sobą.

5.     Po każdych zajęciach ruchowychw sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umytelub zdezynfekowane.

6.     Należy wietrzyć sale conajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasiezajęć.

7.     Nauczyciel organizuje przerwydla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niżpo 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

8.     Korzystanie przez uczniów zboiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły odbywa sięprzy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi.

9.     Sprzęt na placu zabawwykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciemdetergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należyzabezpieczyć go przed używaniem.

10.  Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemukontaktowi pomiędzy uczniami.

11.  Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np.spacer po okolicy).

12.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkołyniepotrzebnych przedmiotów.

13.  Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywaćco drugi wieszak.

14.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywaćdystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5m.

15.  Pracownicy obsługi szkoły powinni ograniczyć kontakty zuczniami oraz nauczycielami.

16.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniówdo/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracownikówszkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

17.  Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do budynku szkoły.

18.  Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bezobjawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

19.  Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osobyzdrowe.

Jeżeli w domu przebywaosoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

20. Termometrbezdotykowego należy dezynfekować po użyciu w danej grupie.

21.  Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiartemperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadkuwystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

22.  Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należyodizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniemmin. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomićrodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

23. Należy zapewnićsposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami.

 

Procedurapostępowania na wypadek zarażenia korona wirusem

1.     Pracownikwie, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzi do pracy,powinien zostać w domu i skontaktować się telefonicznie, ze stacjąsanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w przypadku pogorszenia sięstanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może byćzakażony koronawirusem.

2.     Wprzypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy niepokojącychobjawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć good pracy, powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować sięściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

3.     Obszar,w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemusprzątaniu,  dezynfekcji zgodnie zobowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,poręcze, uchwyty itp.)

4.     Należystosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czynależy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5.     Zalecasię bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i MinistraZdrowia, dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

6.     Zawsze,w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacjisanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

Procedura obowiązuje od 25.05.2020r. do odwołania.

Grażyna Ciastoch ?dyrektor szkoły

Zobacz również:

       WSTECZ Miejsce publikacji: Aktualności Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2020-05-21, Aktualizowano: 2020-05-23.
Odsłon: 3075 razy
 
Chmurki 1
Chmurki 2
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Mail

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

Telefon tel. 84 6313434

spzlojec@op.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Marczuk-Domińska joanna.marczuk@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać... TłoTłoTło 
  Tło
  Proszę czekać... TłoTło 
  Tło
   Tło 

 
 


 
   
Ładowanie