00012433


 
Maj 2020
21
Czwartek
PROCEDURA w związku z przeciwdziałaniem COVID -19 dotycząca organizacji konsultacji dla uczniów
Aktualności
 

 

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora
Nr 17/2019/2020 z 18.05.2020r.

 

PROCEDURA
w związku
z przeciwdziałaniem COVID -19

dotycząca
organizacji konsultacji dla uczniów
Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Od 25 maja2020r. do odwołania w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu  prowadzi się zajęcia w formie stacjonarnychkonsultacji  dla uczniów. Zajęciaorganizuje się w uzgodnieniu i przy wsparciu organu prowadzącego szkołę ? GminyNielisz oraz rodziców uczniów.

Od 25 maja 2020r szkoła umożliwiakonsultacje dla uczniów klasy VIII.

Od 1 czerwca 2020r. szkoła umożliwiakonsultacje dla wszystkich uczniów.

Od 1 czerwca 2020r. szkoła umożliwiatakże korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.

Warunkisanitarne:

1.      Wszystkie osobywchodzące do szkoły przed wejściem do budynku są zobowiązane do dezynfekcji rąkzgodnie z instrukcjami umieszczonymi we wstępnym pomieszczeniu szkoły.

2.      Pracownicy obsługi mająobowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły zakładałyrękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązującychstref przebywania, a zużyte  środki ochrony indywidualnejumieszczały w koszach ustawionych w łazienkach.

3.      Należy regularnie myćręce wodą z mydłem, a nauczyciele powinni dopilnować, aby robili to uczniowie,szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ześwieżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

4.      Należy bezwzględniecodziennie utrzymywać w czystości sale zajęć, pomieszczeńsanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji poddawaćpowierzchnie dotykowe ? poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty wsalach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki (oklejonetaśmą).

5.      W zajęciach nie mogą uczestniczyćdzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albomają objawy choroby zakaźnej.

6.      W razie stwierdzenia niepokojącychobjawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej u ucznia lub pracownika,wskazane jest pozostanie w domu.

7.      W zajęciach nie mogą uczestniczyćosoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powoduinfekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

8.      Pomiar temperatury ciała u dziecioraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednimuzyskaniu ich zgody (w przypadku ucznia pisemnej zgody rodzica).

9.      Nauczyciel ma obowiązek ustaleniesposobu szybkiego kontaktu z rodzicem w przypadku złego samopoczucia ucznia.

Organizacja pracy szkoły podczas konsultacji:

1.      Na teren szkoły nie mogą wchodzićosoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

2.      Kadra pedagogiczna niezaangażowanabezpośrednio w zajęcia rewalidacji i pracownicy niepedagogiczni nie mogąkontaktować się dziećmi.

3.      Wychowawcy w porozumieniu znauczycielami uczącymi w danej klasie zobowiązani są do rozpoznania potrzebuczniów dotyczących indywidualnych konsultacji na terenie szkoły.

4.      Przed rozpoczęciem konsultacjiwychowawcy poszczególnych klas pozyskują od rodziców informację o chęci udziałuucznia w konsultacjach grupowych. Zgoda rodziców ma formę pisemnegooświadczenia woli.

5.      Konsultacje indywidualne i grupowenie zastępują nauki zdalnej.

6.      Konsultacje prowadzą nauczyciele,realizujący z uczniem zajęcia w formie kształcenia

naodległość.

7.      Nauczyciele prowadzą zajęcia woparciu o grafik zajęć ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu zrodzicami uczniów.

8.      Wymiar godzin zajęć ustala dyrektorszkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, uwzględniając potrzebyuczniów.

9.      Przyjmuje się, że jednostka lekcyjnakonsultacji grupowych trwa 45 minut, a w przypadku konsultacji indywidualnych czasich trwania ustala nauczyciel, stosownie do potrzeb ucznia.

10.  Konsultacje dla uczniów klasy VIIIbędą organizowane w dwóch  grupach do 8osób według harmonogramu ustalonego przez wychowawcę i nauczycieli: j.polskiego,
j. angielskiego oraz matematyki.

11.  W ramach konsultacji są takżezajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12.  W okresie odbywających siękonsultacji uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Godzinypracy biblioteki określa się w harmonogramie zajęć oraz zamieszczana stronieinternetowej szkoły.

13.  Szczegółowezasady korzystania z biblioteki określa załącznik nr 4 niniejszego zarządzenia.

14.  Konsultacje dla tej samej grupyuczniów lub konsultacje indywidualne dla ucznia będą odbywać się na terenie szkoły o stałej porze w wyznaczonym dniutygodnia.

15.  Przebywanieuczniów na terenie szkoły bez wyraźnie określonego celu jest zabronione.

16.  Przed rozpoczęciem konsultacjialbo pomiędzy nimi, uczniowie oczekują na nauczyciela
na korytarzu przed salą, w której odbędzie się spotkanie. Obowiązuje zakazprzemieszczania

się uczniówpo budynku szkoły.

17.  Podczas oczekiwania uczniowiezobowiązani są do zachowania odległości pomiędzy sobą 2 m.

18.  Przed rozpoczęciem konsultacji na 10minut oraz w trakcie przerw pomiędzy nimi dyżur przed sala pełni nauczycielprowadzący konsultacje, a w szatni pracownik obsługi.

19.  Uczniowie zobowiązani są dopunktualnego przychodzenia na konsultacje. Przed pierwszą godziną konsultacjimogą wejść do budynku szkoły, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciempierwszej konsultacji.

20.  W razie potrzeby uczniowiekorzystają z szatni. Obowiązuje zmiana obuwia.

21.  Minimalna przestrzeń do prowadzeniazajęć dla dzieci  w sali nie może byćmniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczycielaprowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodąz mydłem) lub dezynfekować je preparatami do rąk.

22.  Po każdych zajęciach należy umyć lubwydezynfekować sprzęt, biurko, stoły, klamki, włączniki światła ( oklejonetaśmą) .

23.  Nauczyciel ma obowiązek informowaniadzieci o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz ogólnych zasadachprzestrzegania higieny.

24.  Nauczyciel dba o zachowanieodpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.

25.  Przynajmniej raz na godzinęnauczyciel wietrzy salę w której przebywają dzieci.

26.  Podczas zajęć z uczniami jest zakazkorzystania z telefonów.

27.  Nauczyciele zobowiązani są dozapoznania uczniów z zasadami bezpieczeństwa obecnie obowiązującymi w szkole idlaczego zostały wprowadzone.

28.  Indywidualne konsultacje orazgrupowe organizowane będą z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskaminauki min.1,5 m (1 uczeń ? 1 stolik).

29.  Uczniowie nie mogą pożyczać sobieprzyborów i podręczników.

30. Uczniowie powinniunikać większych  skupisk w jednympomieszczeniu, zachować bezpieczne odległości na korytarzy oraz w szatni.

Procedurapostępowania na wypadek zarażenia korona wirusem

1.   Pracownik, w przypadku wystąpienianiepokojących objawów nie przychodzi do pracy, powinien zostać w domu iskontaktować się telefonicznie, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałemzakaźnym, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

2.    W przypadku stwierdzenia przeznauczyciela lub pracownika obsługi podejrzenia zarażenia się wirusem przezuczestnika zajęć zobowiązuje się ich do niezwłocznego podjęcie kroków mającychna celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osóbprzebywających w szkole. Następnie należy zawiadomić dyrektora szkoły i rodzinębądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji.  Dyrektor (lub nauczyciel) ma obowiązekskontaktować się telefonicznie z powiatową stacjąsanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowaniazgodnie z procedurą ogólną.

3.    W przypadku wystąpienia unauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojącychobjawów sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor  niezwłocznie odsunąć go od pracy i odsyłatransportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). W takiejsytuacji należy także wstrzymać przyjmowanie do szkoły dzieci oraz powiadomićwłaściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować sięściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4.    Pracownik powinien oczekiwać natransport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasoweodizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należywydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległościmin. 2 m z każdej strony.

5.    Należy Ustalić obszar, w którymporuszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodniez procedurami zakładowymi oraz dokonać zdezynfekowania powierzchni dotykowych(klamki, poręcze, uchwyty).

6.   Należy stosować się do zaleceń powiatowegoinspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedurybiorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7.   Zaleca się bieżące śledzenie informacjiGłównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach:gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

8.   Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócićsię do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celukonsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

Procedura obowiązuje od dnia25.05.2020r. lub od 01.06.2020r. do odwołania.

 

Grażyna Ciastoch ? dyrektor szkoły

Zobacz również:

       WSTECZ Miejsce publikacji: Aktualności Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2020-05-21, Aktualizowano: 2020-05-23.
Odsłon: 1342 razy
 
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

tel. 84 6313434

spzlojec@op.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Anna Bosowska inspektor@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...