Deklaracja Dostępności         telrfon 84 6313434           telrfon spzlojec@nielisz.pl      
Stona główna Logowanie
Chmurki
Chmurki
Baner tytuł
Ozdoba1
Słońce
Napis
Dziecko 1
Dziecko 2
Lupa   Przycisk 1 Przycisk 2 Przycisk 3 Przycisk 4

 
 
 
 

 

 

00052510


 
Maj 2020
21
Czwartek
PROCEDURA w związku z przeciwdziałaniem COVID -19 dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych
Archiwum
Ikona  Ikona

 

 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora 

Nr 17/2019/2020 z 18.05.2020r.

PROCEDURA
w związku
z przeciwdziałaniem COVID -19

dotycząca
organizacji zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Od dnia 18 maja 2020r. do odwołania w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu  prowadzi się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów kl. I, V, VI i VIII w formie stacjonarnej. Zajęcia organizuje się w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę ? Gminą Nielisz oraz rodzicami uczniów. Uczniowie klasy III, ze względu na brak zgody rodziców w dalszym ciągu realizują  zajęcia rewalidacyjne w formie zdalnego nauczania.

Warunki sanitarne:

1.      W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

2.      W razie potrzeby szkoła zapewnienia środki ochrony indywidualnej(maski, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania.

3.     Podczas zajęć i zadań wykonywanych na terenie szkoły nie zależy nosić biżuterii -pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

4.     Szkoła zapewnienia środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji, zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej ustawione w łazienkach.

5.     Do zadań pracowników obsługi należy regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

-        regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu wykorzystywanego  do zajęć,

-        dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł (oklejonych taśmą ).

6.     W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub pracownika obsługi podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć zobowiązuje się ich do niezwłocznego podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w szkole. Następnie należy zawiadomić dyrektora szkoły i rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji. Dyrektor (lub nauczyciel) ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji codo dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

7.     W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor  niezwłocznie odsunąć go od pracy i odsyła transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). W takiej sytuacji należy także wstrzymać przyjmowanie do szkoły dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

8.     Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.

9.     Należy Ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz dokonać zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

Organizacja pracy szkoły:

1.      Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

2.      W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej u ucznia lub pracownika, wskazane jest pozostanie w domu.

3.     W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

4.     Pomiar temperatury ciała u dzieci oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody(w przypadku ucznia pisemnej zgody rodzica).

5.     Przed wejściem na teren szkoły konieczne jest dezynfekowanie rąk.

6.     Nauczyciel ma obowiązek ustalenie sposobu szybkiego kontaktu z rodzicem w przypadku złego samopoczucia ucznia.

Prowadzenie zajęć rewalidacji z uczniami:

1.      Kadra pedagogiczna niezaangażowana bezpośrednio w zajęcia rewalidacji i pracownicy niepedagogiczni nie mogą kontaktować się dziećmi.

2.      Nauczyciele prowadzą zajęcia w oparciu o grafik zajęć ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami uczniów.

3.     Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci  w sali nie może być mniejsza niż 4 m2na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami do rąk.

4.     Po każdych zajęciach należy umyć lub wydezynfekować sprzęt, biurko, stoły, klamki, włączniki światła ( oklejone taśmą) .

5.     Nauczyciel ma obowiązek informowania dzieci o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz ogólnych zasadach przestrzegania higieny.

6.     Nauczyciel dba o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.

7.     Przynajmniej raz na godzinę nauczyciel wietrzy salę w której przebywają dzieci.

8.     Podczas zajęć z uczniami jest zakaz korzystania z telefonów.

9.     W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, wycofania zgody, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Dodatkowe instrukcje zalecane przez GIS,MZ i MEN:

-       mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

-       dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

-       prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

-       prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

Procedura wchodzi w życie od dnia18.05.2020r. i obowiązuje do odwołania.

Grażyna Ciastoch - dyrektor szkoły

Zobacz również:

       WSTECZ Miejsce publikacji: Archiwum Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2020-05-21, Aktualizowano: 2024-05-23.
Odsłon: 60940 razy
 
Chmurki 1
Chmurki 2
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Mail

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

Telefon tel. 84 6313434

spzlojec@nielisz.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Błaziak agnieszka.blaziak@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać... TłoTłoTło 
  Tło
  Proszę czekać... TłoTło 
  Tło
   Tło 

 
 


 
   
Ładowanie
Profesjonalny Hosting